XXVII Walny Zjazd Delegatów PZP w Bronisławowie

Delegaci podczas XXVII Walnego Zjazdu Delegatów PZP , który obradował w dniu 20 kwietnia 2024 r. w Bronisławowie, zatwierdzili sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu PZP, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZP.

Dokonano wyborów uzupełniających na funkcję prezydenta PZP w związku z wakatem.

Nowym prezydentem został Tadeusz Sabat, delegat BZP Bartnik z Bielska-Białej.

Delegaci swoimi wnioskami wskazali kierunek działań  Polskiego Związku Pszczelarskiego, których realizacja ma wspierać pszczelarzy i zapewnić rozwój pszczelarstwa. Wnioski zostaną przedstawione i omówione w miesięczniku PZP Pszczelarz Polski.

Drodzy Pszczelarze, Was również zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres e-mail Związku: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl , a także do wspierania prac Zarządu PZP i przekazywania apeli Związku organom samorządowym np. wójtom i burmistrzom.